O FUNDACJI

FUNDACJA

Fundacja została ustanowiona aktem notarialnym, sporządzonym w dn. 25.11.2008r. i od chwili zarejestrowania posiada osobowość prawną.

Podstawowe cele Fundacji:

 1. promowanie muzyki różnych stylów, epok i gatunków ze szczególnym uwzględnieniem muzyki kameralnej,
 2. popularyzacja działań łączących różne dziedziny twórczości artystycznej, takie jak muzyka, fotografia, film, plastyka, taniec, teatr i inne
 3. wspomaganie i promowanie utalentowanych artystów i twórców muzycznych w kraju i za granicą

Zgodnie z aktualnym wpisem w KRS cele fundacji realizowane są poprzez:

 1. organizowanie i popularyzowanie przedsięwzięć artystycznych, w szczególności promujących muzykę kameralną, z udziałem artystów polskich i zagranicznych,
 2. organizowanie działań artystycznych łączących wszystkie rodzaje sztuki,
 3. organizowanie i udział w imprezach (konferencjach, sympozjach, konkursach i innych) promujących artystów, zwłaszcza muzyków,
 4. organizowanie i finansowanie występów i prezentacji prac utalentowanych twórców w kraju i zagranicą,
 5. prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych,
 6. organizowanie i finansowanie nagrań fonograficznych i telewizyjnych,
 7. działania edukacyjne dzieci, młodzieży i dorosłych,
 8. pomoc w realizacji projektów artystycznych propagujących cele Fundacji, w tym przez finansowanie zakupu materiałów nutowych, akcesoriów muzycznych i sprzętu muzycznego,
 9. finansowanie stypendiów i nagród dla osób realizujących cele Fundacji,
 10. współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie objętym celami Fundacji oraz współpracę krajową i zagraniczną z instytucjami i osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji,
Skip to content